Jinapanjara Gatha & Thai Monks

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhasa (Chant this 3 times first) Begin: Jayasanagata Buddha Jetva maram savahanam Catu-saccasabham rasam Ye pivinsu ...

Popular Loops

More